همکاری با ما

 
چنانچه ناشر، نویسنده، مترجم، تصویرگر، کتابفروش هستید و یا در حوزه کتاب، کار و تحقیق می‌کنید و یا تخصصی دارید که به نظرتان برای بوفه‌کتاب مفید است، و یا می‌خواهید کتاب‌تان چاپ شود، لطفاً آثار و رزومه‌ی کاری‌تان را به آدرس info@boofeketab.com بفرستید.